OFERTA DLA FIRM 579 645 934
OFERTA INDYWIDUALNA 737 880 926

                                                                           Regulamin Bawialni

I Wejście do Bawialni:

Bawialnia przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 10 lat.

Dziecko wchodzi do Bawialni tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.

W trakcie całego pobytu na Bawialni pozostaje pod jego ścisłą opieką.

Dzieci wchodzą do Bawialni w skarpetach, rajstopach lub pantoflach z miękką podeszwą.

Opiekunowie wchodzą do Bawialni w skarpetach lub pantoflach z miękką podeszwą.

Do Bawialni wchodzi się bez ubrania wierzchniego, a także plecaków, toreb, czy reklamówek, które można [zawiesić w szatni ], z zastrzeżeniem, iż Bawialnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy, w szczególności dotyczy to również pozostawionych butów.


II Zasady bezpieczeństwa zabawy:

Strój dziecka:

Zalecamy zapewnienie dziecku wygodnego stroju, np. dresu.

Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów. Przed rozpoczęciem zabawy opiekun powinien opróżnić kieszenie dziecka.

Zasady korzystania ze sprzętów do zabawy:

Ze sprzętów do zabawy należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich bawiących się w Bawialni dzieci istnieje konieczność stosowania się do poniższych zasad:

nie popychamy innych dzieci

nie wnosimy jedzenia i napojów do strefy zabaw

nie jemy, ani nie pijemy podczas zabawy ze względu na groźbę zadławienia

nie niszczymy sprzętu, zabawek, ani elementów wyposażenia Bawialni

zachęcamy dzieci do sprzątania po sobie i odkładania zabawek na miejsce po skończonej zabawie

Pozostałe zasady:

Jedzenie i napoje można spożywać przy stoliku.

Na terenie Bawialni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.

Dzieci do lat trzech nie mogą samodzielnie przebywać w strefie zabawy.

III Cennik, zapisy dotyczące treści umowy o udostępnienie Bawialni dziecku

W momencie przyjęcia przez pracownika Bawialni od opiekuna odpowiedniej kwoty wskazanej w Cenniku Bawialni, zawarta zostaje umowa pomiędzy opiekunem a właścicielem Bawialni, na podstawie której właściciel Bawialni zobowiązane jest wobec opiekuna do udostępnienia dziecku do zabawy powierzchni Bawialni wraz ze znajdującym się w niej sprzętem (co nie wyklucza możliwości obecności innych dzieci w tym czasie w Bawialni), a opiekun zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu przez siebie i dziecko pozostające pod jego opieką.

Wejście dziecka i opiekuna do Bawialni możliwe jest po uiszczeniu opłaty, zgodnie z Cennikiem Bawialni.

Koszt zabawy jednego dziecka określa cennik dostępny w Bawialni.

Wniesienie opłaty uprawnia do jednorazowego wstępu do Bawialni.

Dokonanie płatności lub wprowadzenie dziecka do Bawialni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

IV Odpowiedzialność Bawialni za rzeczy

Bawialnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione, zniszczone lub skradzione w Bawialni.

V Zdarzenia na Sali

W przypadku, gdy w Bawialni będzie miało miejsce jakiekolwiek zdarzenie, w wyniku którego poszkodowane zostanie dziecko lub opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić pracownikowi Bawialni na piśmie opisując okoliczności zdarzenia i jego skutki, a następnie opiekun zobowiązany jest dostarczyć Bawialni opinię lekarską dotyczącą stanu zdrowia poszkodowanego w takim zdarzeniu.

Wszelkie roszczenia odwołujące się do zdarzeń, które nie zostały zgłoszone zgodnie z zapisem zamieszczonym powyżej, będą traktowane jako roszczenia nie dotyczące zdarzeń powstałych w czasie lub w konsekwencji przebywania w Bawialni i nie będą mogły być kierowane do właściciela Bawialni.

VI Organizacja przyjęć urodzinowych i innych

Właściciel Bawialni organizuje na terenie Bawialni przyjęcia urodzinowe oraz inne imprezy okolicznościowe dla dzieci (dalej zwane: „Przyjęcia”).

Zamówienie organizacji Przyjęcia w Bawialni wymaga wcześniejszej rezerwacji i ustalenia terminu i godziny Przyjęcia. Warunkiem rezerwacji terminu Przyjęcia jest wpłata zadatku zgodnie z Cennikiem Bawialni. Kwoty należne z tytułu organizacji Przyjęcia wymienione zostały w Cenniku Organizacji Przyjęć.

Przyjęcie trwa 2 godziny zegarowe. Istnieje możliwość wydłużenia przyjęcia za dodatkową opłatą.
Zamawiający może przybyć na miejsce na 15 minut przed rozpoczęciem uroczystości i proszony jest o opuszczenie lokalu wraz ze swoimi gośćmi do 15 minut po zakończeniu imprezy.
Powyższe ramy czasowe są nieprzekraczalne, wynikają one z potrzeby przygotowania sali pod kolejne spotkanie/uroczystość.

Organizacja Przyjęcia polega na:

udostępnieniu dzieciom uczestniczącym w przyjęciu Bawialni do zabawy – na wyłączność

jednokrotnym malowaniu buziek wszystkim dzieciom zgłaszającym taką chęć

udostępnieniu rodzicom zamawiającym Przyjęcia stolika dla dorosłych w Bawialni
– udostępnieniu lodówki na tort
– udostępnieniu dystrybutora z wodą oraz zapewnieniu dla gości urodzin dostępu do kawy i herbaty
– nakryciu stołu z akcentem urodzinowym dla dzieci uczestniczących w imprezie okolicznościowej, w tym: talerzyki urodzinowe, drewniane sztućce, kubeczki, dekoracja stołu.

Zamawiający jest zobowiązany do ostatecznego potwierdzenia liczby gości na 3 dni przed Przyjęciem. W braku takiego potwierdzenia, organizator przyjęcia przygotuje Przyjęcie zgodnie z liczbą gości podaną w zamówieniu.

W czasie trwania Przyjęcia w Bawialni powinien być obecny Zamawiający organizację Przyjęcia lub inna dorosła osoba dorosła wyznaczona przez Zamawiającego.


VII Bezpieczeństwo dzieci

1. Animacje , zajęcia oraz warsztaty prowadzone w bawialni nie polegają na przejęciu opieki nad dzieckiem, a jedynie mają na celu zorganizowanie czasu w trakcie trwania zajęć / uroczystości. Animatorzy / Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci, które oddalają się od miejsca prowadzonych animacji/zajęć.
2. Rodzice / Opiekunowie samodzielnie decydują w jakich poszczególnych aktywnościach będą brać udział ich dzieci, biorąc pod uwagę możliwości dzieci, z uwzględnieniem ich możliwości psycho-fizycznych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa udziału w zajęciach wbrew zaleceniom lekarskim.
3. Bawialnia i jej pracownicy / osoby prowadzące zajęcia – nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji dotyczących rozwoju i zdrowia Dzieci oraz ujemne następstwa zatajenia takich informacji przez Rodziców/Opiekunów, które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia lub życia Dziecka lub stanu zdrowia. Zatajenie przez Rodzica/ Opiekunów powyższych informacji wyłącza winę Bawialni,jej pracowników oraz osoby prowadzące na jej terenia zajęcia w nadzorze nad Dzieckiem.

 

Jakie obowiązki ma Administrator w odniesieniu do Twoich danych
osobowych?

1. Administrator zbiera Twoje dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i przetwarza je zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04. („RODO”) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 18 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

2. Twoje dane osobowe Administrator zbiera jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

3. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

5. Administrator ułatwi Tobie, na każde Twoje żądanie wykonanie prawa dostępu do Twoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do poinformowania o sprostowaniu, usunięciu, ograniczeniu przetwarzania, do przenoszenia danych, do wyrażenia sprzeciwu, do wyrażenia woli braku podlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) dane osobowe, czyli np. Twój adres IP zbierane za pomocą tzw. plików cookies mogą być przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych nakierowanych na optymalizację preferencji użytkownika strony, jeżeli takie dane zostaną przez te pliki pobrane,

b) dane osobowe zebrane na podstawienie wypełnienia przeze Ciebie i przesłania Administratorowi formularza kontaktowego w celach kontaktowych i informacyjnych, w tym przesłania oferty usług Administratora

c) Dane osobowe wskazane w punkcie b) mogą być przetwarzane przez Administratora w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń.

 

Które dane osobowe będą przetwarzane?

Dane przechowywane w plikach cookies (dane nawigacyjne, adres IP) oraz dane osobowe podane w formularzu kontaktowym, czyli:
a) imię,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.

Dane pobierane przez pliki cookies nie zawsze będą danymi osobowymi w rozumieniu RODO.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach informacyjnych i kontaktowych jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), o czym zostałaś/zostałeś poinformowany przy wypełnianiu formularza. Podstawą prawną przetwarzania tych danych w celu ustalania, dochodzenia i egzekwowania roszczeń jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora, który objawia się tym, że Administrator musi mieć możliwość ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz na obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.)

W celach analitycznych i statystycznych Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora, który objawia się tym, że Administrator po to, aby lepiej dostosować stronę do Twoich preferencji analizuje statystyki ruchu na jego stronie internetowej, opracowuje wnioski i odpowiednio reaguje na potrzeby użytkowników). Wymóg podania danych osobowych jest dobrowolny, jednakże konieczny do:

1. W przypadku danych osobowych przechowywanych w plikach cookieszapewnienia wysokiej jakości korzystania ze strony internetowej Administratora przez zbieranie informacji statystycznych o odbiorcach stron internetowych, udostępnienia statystyk o ruchu na stronie oraz zrozumienia, jak jest ona wykorzystywana przez internautów, co pomaga dostosować jej działanie do preferencji użytkowników. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić zapewnienie wysokiej jakości korzystania ze strony internetowej Administratora.

2. W przypadku danych osobowych dostarczonych przeze Ciebie w formularzu kontaktowym- prawidłowego skontaktowania się z Tobą po przesłaniu formularza kontaktowego i udzielenia Tobie informacji, o które wnioskujesz. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach uniemożliwi Administratorowi kontakt z Tobą i nie otrzymasz od niego żadnej informacji. Podanie Twojego numeru telefonu nie jest konieczne do prawidłowego przesłania formularza do Administratora.

 

Przez jaki okres będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępnione celach informacyjnych i kontaktowych przetwarzane będą do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do osiągniecia celów, dla których zostały przekazane, żądania usunięcia danych lub wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie czy wniesienia sprzeciwu, a w przypadku danych z plików cookies także do momentu ich wygaśnięcia.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń, Administrator może je przetwarzać przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

Czy Twoje dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Twoje dane osobowe są wyłączone spod procesu automatycznego podejmowania decyzji, jednakże dane z plików cookies będą służyły stworzeniu anonimowych statystyk, które mogą być tworzone automatycznie przez odpowiednie narzędzia.

 

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione prawnikom, osobom zatrudnionym na umowę o pracę o współpracę (cywilnoprawną) u Administratora, a także podmiotom dostarczającym Administratorowi usługi księgowe, informatyczne oraz programistyczne, przy czym w przypadku tych podmiotów przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Co do zasady, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które mogą zapewniać niższy poziom ochrony, niż ten zagwarantowany przez RODO oraz prawo krajowe, choć w przypadku niektórych danych gromadzonych przez pliki cookies może się zdarzyć, że te dane zostaną pobrane przez podmioty świadczące usługi informatyczne lub programistyczne dostarczające Administratorowi narzędzi do pobierania tych danych, które mogą mieć siedzibę w takim państwie trzecim.

 

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych?

Z uwzględnieniem ewentualnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mogą ograniczyć Twoje uprawnienia co do danych osobowych, co do zasady masz prawo do:
1. żądania od Administratora udzielenia dostępu do Twoich danych osobowych;
2. żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
4. przenoszenia danych;
5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzisz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W odniesieniu zaś do danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie Twojej zgody możesz dodatkowo wycofać tą zgodę, jednakże pamiętaj, iż wycofanie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dorota Teska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dorota Teska Centrum Edukacji Dziecka z siedzibą we Wrocławiu i adresem: ul.Czackiego 71, 51-607, NIP:8982024318, REGON 380475562 , dalej zwana Administratorem.

Jak możesz skontaktować się z Administratorem?

Pod nr tel: 579 645 934
Pod adresem e-mail: kontakt@mimisie.pl

 

Wtyczki Społecznościowe

– Facebook. Administrator umieszcza na swojej stronie internetowej przycisk powiązany z serwisem Facebook. Po kliknięciu na przycisk będący ikoną serwisu Facebook użytkownik loguje się do tego serwisu bezpośrednio do fanpage Administratora, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

– Instagram. Administrator umieszcza na swojej stronie internetowej przycisk powiązany z serwisem Instagram. Po kliknięciu na przycisk będący ikoną serwisu Instagram użytkownik loguje się do tego serwisu bezpośrednio do profilu Administratora, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Instagram, dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pliki cookies

Administrator używa plików cookies, tzw. ciasteczek. Są to pliki zapisywane na urządzeniach użytkowników strony, o ile zezwalają na to ustawienia przeglądarki.

Jako użytkownik, w każdej chwili możesz wyłączyć obsługę plików cookies oraz usunąć ciasteczka zapisane już na Twoim urządzeniu. Administrator wykorzystuje te pliki w celu umożliwienia mu dokonania ulepszenia działania strony poprzez analizowanie statystyk ruchu na stronie.

Informacje o sposobie kontrolowania, wyłączania i usuwania plików cookies znajdziesz w zakładce pomocy swojej przeglądarki internetowej. Administrator korzysta z usługi Google Analytics, której politykę prywatności można znaleźć tu:

a) http://www.google.com/policies/privacy/
b) http://www.google.com/analytics/terms/pl.html

Copyright 2024 © Mimisie
Projekt i wykonanie: Studio Graficzne Too Easy